Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN VAN DE BELGISCHE HOUTHANDEL

Opgesteld en aangenomen door de Nationale Federatie der Houthandelaars – 1000 Brussel.

 

1. Al onze offertes worden vrijblijvend gedaan.
De door onze vertegenwoordigers gesloten overeenkomsten zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging onzerzijds, of nadat wij aan de overeenkomst een begin van uitvoering gegeven hebben, zelfs indien wij zouden nagelalen hebben voorgaande overeenkomsten schriftelijk te bevestigen.
De koper wordt verondersteld akkoord te gaan met de inhoud van onze bevestiging, indien hij ons niet binnen de vier dagen schriftelijk zijn eventuele opmerkingen heeft doen kennen.

2.
(a) Behoudens andersluidende overeenkomst, zijn onze facturen contant betaalbaar in onze woonplaats of op onze maatschappelijke zetel.
(b) De uitgifte van wissels en orderbriefjes brengt geen schuldvernieuwing tot stand.
Alle kosten veroorzaakt door de uitgifte of de verdiscontering van wisselbrieven zijn ten laste van de koper.
(c) Onze vertegenwoordigers zijn niet gemachtigd om de bedragen van de facturen te innen. Slechts kwitanties welke de handtekening dragen van personen die door onze statuten tot ondertekening bevoegd zijn, zijn rechtsgeldig.

3. De niet-betaling. zelfs gedeeltelijk, op de vervaldag van een factuur of handelseffect heeft tot gevolg dat:
(a) Alle overige openstaande vorderingen met inbegrip van nog niet vervallen wissels, onmiddellijk opeisbaar worden.
(b) Alle door ons verleende kortingen on betalingsfaciliteiten vervallen.
(c) Alle verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest afwerpen gelijk aan de interestvoet zoals bepaald in artikel vijf van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij
handelstransacties.
(d) Onverminderd de vergoeding voor gerechtskosten volgens het Gerechtelijk wetboek (kosten van exploten en betekeningen, kosten van onderzoeksmaatregelen zoals deskundigenonderzoek, registratierechten. . .) wij gerechtigd zijn een redelijke schadeloos stellingvoor alle      relevante invorderingskosten, ontstaan door de betalingsachterstand. Deze schadeloosstelling, waarvan de koper het redelijke karakter erkent, wordt hierbij als volgt bepaald: door aan het verschuldigd bedrag toe te voegen:
(i) de navolgende forfaitaire verhoging:
- een minimum van 75 Euro op het deel van het bedrag gelijk aan of kleiner dan € 2.500,00
- met 2.5 % op het deel van het bedrag tussen de € 2.500,00- en € 12.500,00
- met 2 % op het deel van het bedrag tussen de € 12.500,00- on € 25.000,00
- met 1 % op het deel van het bedrag boven de € 25.000,00
ten titel van onherleidbare forfaitaire vergoeding van buitengerechtelijke aanmanings-, opvolgings- en incasseringskosten, onverminderd het recht van de koper om overeenkomstig artikel 1244 van het Burgerlijk Wetboek, betalingstermijnen te vragen.

EN

En titel van invorderingskosten, alle wegens de betalingsachterstand gemaakte advocatenkosten, zoals deze door ons worden gespecificeerd en mits zij in verhouding staan tot de schuld in kwestie. De opgave van deze kosten zal geschieden in de loop van de gerechtelijke procedure en is finaal en bindend, doch kan, op grond van nieuwe feiten, onder meer bij niet-naleving, door de debiteur van een aan hem toegestaan afbetalingsplan, worden herzien.
Indien deze schadeloosstelling het maximumbedrag zou overschrijden dat Is bepaald in een krachtens de Wet van 2 augustus 2002 uitgevaardigd Koninklijk Besluit en om die reden nietig of onafdwingbaar zou zijn, komen partijen uitdrukkelijk overeen de schadeloosstelling van rechtswege tot het wettelijk toegestaan maximumbedrag te zullen herleiden.
e) Wij het recht krijgen zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, de bestaande overeenkomsten ten laste van de koper geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen of de uitvoering ervan geheel of gedeeltelijk op te schorten,
onverminderd ons recht op vergoeding van de door ons geleden schade.

4. Nadat de verkoop bevestigd is en zelfs nadat reeds gedeeltelijke leveringen werden uitgevoerd, behouden wij ons het recht voor om zekerheden, al dan niet ter aanvulling van reeds verstrekte zekerheden, te eisen die de goede uitvoering van de verbintenissen van de koper waarborgen.
Wij zijn gerechtigd om de bestelling of het nog te leveren gedeelte ervan te annuleren of de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang zulke zekerheden ons niet gegeven werden, onverminderd het recht om in dat geval de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling te beëindigen.

5. In geval van verandering in de toestand van de koper, zoals overlijden, ontzetting, opsluiting of iedere andere beperking van bekwaamheid, in geval de koper één of meer van zijn verplichtingen niet nakomt, in staat van faillissement verkeert, een gerechtelijk of minnelijk akkoord aanvraagt, om uitstel van betaling verzoekt, zijn handelsactiviteit geheel of gedeeltelijk stopzet, in geval de koper overgaat tot vereffening, fusie of splitsing, in geval zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, behouden wij het recht voor om elke koopovereenkomst, al dan niet gedeeltelijk uitgevoerd, wegens het loutere feit dat één der voormelde gebeurtenissen zich voordoet, ontbonden te verklaren zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst, onverminderd ons recht op schadevergoeding.
Indien wij van voormeld recht gebruik maken, zal de koopovereenkomst van rechtswege ontbonden zijn op de datum van verzending van een aangetekende brief die daartoe door ons aan de koper wordt gericht, en zullen wij gerechtigd zijn de teruggave van geleverde doch nog onbetaalde goederen te vorderen.

6. De levering van de goederen geschiedt op het ogenblik dat ze op de overeengekomen plaats afgeleverd of door de koper in ontvangst genomen worden. Indien de koper verzuimt de goederen af te halen of weigert ze in ontvangst te nemen, blijven ze voor zijn risico in onze opslagplaatsen opgeslagen vanaf de ingebrekestelling bij een ter post aangetekend schrijven.

7. De goederen, zelfs vrachtvrij verzonden, worden voor risico van de koper vervoerd. Wij wijzen alle aansprakelijkheid af voor ongevallen tijdens het vervoer, als ook voor vertraging bij verzending per spoor of met andere vervoermiddelen.

8. a) Geen enkele klacht van de koper nopens de hoeveelheid, de conformiteit of zichtbare gebreken wordt in aanmerking genomen, indien ze ons niet schriftelijk de dag van de levering ter kennis werd gebracht. Niet overeenstemming van het aantal geleverde stukken met
het aantal bestelde stukken moet onmiddellijk op de vrachtbrief vermeld worden.
Voor zover de koper de hoedanigheid van consument, zoals gedefinieerd in de Wet Handelspraktijken van 14 juli 1991 bezit, wordt de hogervermelde termijn op drie werkdagen gebracht.
b) Klachten betreffende verborgen gebreken dienen ons te worden meegedeeld bij aangetekend schrijven binnen de acht dagen volgend op de ontdekking van het gebrek en ten laatste drie maanden na de levering.
c) bij de grond bevonden klacht is onze aansprakelijkheid beperkt tot het vervangen van de niet-overeenstemmende goederen, of tot aanvulling van de ontbrekende goederen met uitsluiting van enige vergoeding.

9. a) Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de in de orderbevestigingen vermelde leveringstermijnen opgegeven ten titel van inlichting en zonder waarborg.
b)De leveringstermijn begint te lopen bij de ontvangst van een volledige en regelmatige bestelling.
c) Zelfs in geval een vaste leveringstermijn werd overeengekomen, kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden wegens overschrijding van de leveringstermijn, indien deze overschrijding te wijten is aan overmacht of gelijk welke oorzaak buiten onze controle. Worden             onder meer uitdrukkelijk als overmacht aanzien: vorst, brand, natuurrampen, rellen, schaarste aan vervoermiddelen, onderbreking van het vervoer, vertraging bij levering door een leverancier, staking, lockout, oorlog, maatregelen afgekondigd door de overheden die de           levering onmogelijk, moeilijker of aanzienlijk duurder maken dan zulks op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst het geval was, alsmede alle andere oorzaken waardoor de bevoorrading buiten onze wil zou worden gestoord.
d) En geval van overmacht in de zin van littera c) zal de leveringstermijn niet alleen met een evenredige duur worden verlengd, maar tevens met een redelijke termijn, rekening houdende met de verbintenissen die wij tegenover derden hebben aangegaan.

10. Voor ingevoerd hout dat in Engelse maten verkocht wordt, geschiedt de omzetting in metrieke maten volgens het in de Algemene Verkoopsvoorwaarden van Antwerpen neergeschreven gebruik.

11. Onze algemene verkoopsvoorwaarden maken integraal deel uit van al onze verkoopovereenkomsten. Afwijkende en bijkomende bedingen gelden enkel indien wij ze schriftelijk bevestigd hebben en dan nog uitsluitend voor de overeenkomst waarvoor wij ze hebben toegestaan.

12. Onverminderd de bepalingen van deze overeenkomst, heeft de koper recht op schadevergoeding conform het gemeen recht, indien wij onze verbintenissen uit de overeenkomst niet nakomen.

13. Tot aan de volledige betaling en vervulling van alle verplichtingen uit de koopovereenkomst, blijven de geleverde goederen onze eigendom. Zolang de geleverde goederen niet volledig betaald zijn, kan de koper de eigendom van de geleverde goederen niet aan derden overdragen, noch de geleverde goederen in pand geven. In geval dit verbod niet wordt nageleefd, is de verkoopprijs onmiddellijk opeisbaar. Tot aan de volledige betaling van de prijs ervan, zal de koper de geleverde goederen derwijze opslaan en bewaren dat waardevermindering wordt vermeden.

14. De koper erkent geïnformeerd te zijn dat persoonsgegevens geregistreerd zijn in onze gegevensbank Distri-hout – Industriezone Noord II – Hekkestraat 20 – B 9308 Hofstade (Aalst). Deze gegevens worden slechts geregistreerd, beheerd en gebruikt voor doeleinden zoals verkooppromotie, marktstudie, dienst na verkoop en productievernieuwing. Conform de Wet van 8 augustus 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer beschikt U kosteloos en volgens de modaliteiten bepaald door de Koning, het recht (a) over Uw gegevens geïnformeerd te worden (b) de onjuiste gegevens te doen verbeteren. U kunt ons hiertoe een brief richten. Op Uw vraag tot inzage of correctie moet worden geantwoord.

15. Alle vorderingen ingesteld tegen ons behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van onze woonplaats of maatschappelijke zetel.
Bovendien wordt overeengekomen dat de respectieve verplichtingen van de partijen die voortvloeien uit deze overeenkomst in onze woonplaats of op onze maatschappelijke zetel dienen uitgevoerd te worden.